Loading...

2 januar 2020

Arbeidstiden i henhold til Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som det tidspunktet en ansatt er tilgjengelig for arbeidsgiveren. Tiden som den ansatte ikke er tilgjengelig for arbeidsgiveren, teller som den ansattes fritid.

Arbeidsmiljøloven utpeker lengden, plasseringen og begrensningene på arbeidstiden for de fleste ansatte. Dette gir også ansatte under visse forhold rett til forskjellige typer justerte arbeidstidsordninger, for eksempel fleksibel arbeidstid, redusert arbeidstid og unntak fra nattarbeid.

Unntak fra arbeidstid

Reglene om arbeidstid gjelder for alle ansatte, men det er unntak i arbeidsmiljøloven. Det angår ansatte som setter oppgavene sine uavhengig, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva de skal delegere til andre, når og hvordan arbeidet skal avsluttes. To stillinger som oppfyller disse kravene er:

  • ledende stilling (ledende stillinger med klare lederfunksjoner, som avdelingsledere eller kontorsjefer).
  • særlig uavhengig stilling (ansatte som ikke har direkte lederfunksjoner, men som fortsatt har ledende og ansvarlige stillinger).

Arbeidstakere som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelser, kvalifiserer på samme vilkår som andre ansatte til redusert arbeidstid og utestenging fra nattarbeid. Selv om en ansatt er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, er det fortsatt nødvendig med riktig ordning av arbeidstiden (for å unngå utsettelse for uheldig fysisk eller mental belastning og for å ivareta arbeidernes sikkerhet).

Visse funksjoner, yrker og tollområder kan også unntas fra de generelle arbeidstidsreglene. For disse stillingene er de vanlige arbeidstidsbestemmelsene upassende. Rundt 10-15% av de ansatte i Norge er foreløpig fritatt for arbeidstidsreglene på dette grunnlaget.

Grenser til arbeidstiden

Det er også grenser for antall arbeidstimer og distribusjon gjennom dagen. Arbeidstiden skal være kortere hvis man har en utfordrende arbeidstidsordning og kan gjøres lengre i tilfelle passivt arbeid. I henhold til arbeidsmiljøloven må normal arbeidstid ikke overstige ni timer i løpet av en dag og normal arbeidsuke:

  • må ikke overstige 40 timer i løpet av syv dager – arbeid utover grensene som er fastsatt i arbeidsmiljøloven definerer som overtid;
  • må være forsvarlig – arbeidstidsordningen skal ikke sette den ansattes helse eller sikkerhet i fare.

Arbeidsmiljøloven gir derfor arbeidstakere rett til flere former for tilrettelagte arbeidstidsordninger, for eksempel fleksibel arbeidstid, redusert arbeidstid, fritak for nattarbeid og fritak for overtidsarbeid.

Newsletter

Abonner på ARPI Regnskaps nyhetsbrev og motta interessante artikler og fagstoff hver måned.

ARPI Regnskap er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com